Aparatura

Lp

Nazwa

Opis

Zastosowanie

Kontakt

1

Analizator termograwimetryczny SDT Q600 (TA Instruments)

Aparat do pomiaru zmian masy związanych z przemianami fazowymi i/lub reakcjami w badanych  próbkach. Zakres  pomiarowy od temperatury otoczenia do 1500°C, prędkość nagrzewania 0,1-100°C/min, czułość 0,1 ug. Atmosfera utleniająca lub inertna.

Analiza termograwimetryczna. Pomiar zmian masy związanych z przemianami fazowymi i/lub reakcjami w badanych próbkach, badania kinetyki, badania procesów termochemicznych, badania reaktywności.

Energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa. 

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych

prof. dr hab. inż. Natalia Howaniec
e-mail: nhowaniec@gig.eu
telefon: 32 259 22 19

2

Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC Q2000 (TA Instruments)

Urządzenie do wyznaczania przepływu ciepła związanego z przemianami fazowymi materiałów w funkcji czasu i temperatury. Zakres pomiarowy tempertaury: od -90 do 550°C.

Pomiary przepływu ciepła związanego z przemianami fazowymi materiałów w funkcji czasu i temperatury.

Energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa.  

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych

prof. dr hab. inż. Natalia Howaniec
e-mail: nhowaniec@gig.eu
telefon: 32 259 22 19

3

Ciśnieniowy analizator termograwimetryczny (Rubotherm GmbH)

Stanowisko do badań zmian masy próbki w zależności od prędkości nagrzewania, temperatury i ciśnienia w atmosferze utleniającej lub inertnej. Temperatura maksymalna 1350°C w warunkach bezciśnieniowych i 1100C przy ciśnieniu maksymalnym 4 MPa.

Analiza termograwimetryczną. Pomiary zmian masy próbki w zależności od prędkości nagrzewania, temperatury i ciśnienia. Badania procesów termochemicznych, badania reaktywności.

Energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa.

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych

prof. dr hab. inż. Natalia Howaniec
e-mail: nhowaniec@gig.eu
telefon: 32 259 22 19

4

Analizator sorpcji par i gazów Autosorb iQ (Quantachrome Instruments)

Stanowisko do badań powierzchni właściwej, całkowitej objętości porów i rozkładu wielkości porów ciał stałych. Zakres pomiarowy: powierzchnia właściwa od 0.0005 m2/g, średnica porów 0,35-500 nm, objętość porów od 0.0001 cm3/g.

Charakterystyka struktury porowatej ciał stałych, w tym pomiar powierzchni właściwej, rozkładu wielkości porów (DFT, BJH, MC) i całkowitej objętości porów z zastosowaniem różnych adsorbatów (azot, argon, ditlenek węgla).

Energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa.

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych

prof. dr hab. inż. Natalia Howaniec
e-mail: nhowaniec@gig.eu
telefon: 32 259 22 19

5

Stanowisko z reaktorem ze złożem stałym

Instalacja do badań procesów termochemicznej konwersji paliw stałych (piroliza, spalanie, zgazowanie) wyposażona w reaktor ze złożem stałym o objętości roboczej 0,8 dm3. Temperatura maksymalna 900°C.  

Badania procesów termochemicznej konwersji paliw stałych, w tym pirolizy, spalania, zgazowania węgla, biomasy i odpadów oraz ich mieszanek. Określanie reaktywności paliw w różnych warunkach prowadzenia procesu z użyciem różnych reagentów gazowych.

Energetyka, inżynieria środowiska.  

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych

prof. dr hab. inż. Natalia Howaniec
e-mail: nhowaniec@gig.eu
telefon: 32 259 22 19

6

Spektrometr podczerwieni z transformacją Fouriera FT-IR

Spektrometr do pomiaru widm podczerwonych dla substancji stałych (w postaci proszków lub pastylek KBr lub HDPE), ciekłych i gazowych w pełnym zakresie spektralnym podczerwieni: bliskiej NIR, środkowej Mid-IR i dalekiej FIR. Umożliwia pomiary widm techniką transmisyjną, techniką jednokrotnego odbicia od kryształu diamentu (ATR) oraz rozproszenia dyfuzyjnego (DRIFT). Wysokotemperaturowa komora reakcyjna wraz z kontrolerem temperatury umożliwia pomiary widm podczerwonych w warunkach kontrolowanej temperatury od temperatury pokojowej do 750°C (lub 900°C w próżni) oraz w kontrolowanej atmosferze gazowej lub próżni. Wysokociśnieniowa przystawka ATR służy do pomiaru próbek stałych i ciekłych w zakresie 10 000 – 55 cm-1. Kuweta gazowa o pojemności 0,75 dm3 umożliwia pomiar w środkowej podczerwieni 4000 – 400 cm-1 ze zmienną długością drogi optycznej od 1,5 m do 8 m. Spektrometr jest sterowany poprzez oprogramowanie OMNIC 9, oraz posiada bogate biblioteki widm.

Analizy ilościowe, tj. określanie zawartości substancji w badanej próbce lub analizy jakościowe w celu identyfikacji badanej substancji chemicznej lub identyfikacji grup funkcyjnych i wiązań występujących w badanej próbce.

Przemysł chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny, inżynieria środowiska. Badania próbek stałych, ciekłych i gazowych.

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych

dr Anna Śliwińska
e-mail: asliwinska@gig.eu
telefon: 32 259 26 98

 

+ 48-32-259-2000