Aparatura

Lp Nazwa Opis Zastosowanie Kontakt
1 Automatyczny czytnik dozymetryczny HARSHAW 5500 TLD Czytnik detektorów termoluminescencyjnych (TLD) umożliwiający niskobudżetowe pomiary dawek promieniowania jonizującego zaabsorbowanego przez indywidualne mierniki TLD. Instrument zawiera zautomatyzowany układ umożliwiający płynny odczyt do 50 detektorów typu TL. System zawiera układ fotopowielacza umożliwiający odczyt impulsów świetlnych oraz UV w wyniku procesu wygrzewania materiałów termoluminescencyjnych. Proces anilacji materiałów termoluminescencyjnych odbywa się w atmosferze argonu i może być dostosowywany do różnego rodzaju materiałów TL (do 400 stopni C0). Możliwość automatycznego eliminowania biegu własnego czytnika. Pomiary termoluminescencyjne – odczyt detektorów termoluminescencyjnych, między innymi dawkomierzy Gamma-31, przeznaczonych do oceny ekspozycji na promieniowanie gamma, szeroko stosowanych w górnictwo. Dla tego typu detektorów limit detekcji wynosi 0.5 mGy dla poziomu istotności 5%. Pomiary dawek powodowanych ekspozycja na promieniowanie jonizujące, niezbędnch do szacowania ryzyka i zagrożenia radiacyjnego. Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej, dr Krystian Skubacz, kskubacz@gig.eu 322592816, p. 0/06 Maria Karska mkarska@gig.eu 322592831 p. 0/04
2 Zestaw do wieloskalowych pomiarów dawek promieniowania Wielkoskalowa dozymetria termoluminescencyjna powstała w oparciu o rozwiązanie firmy Panasonic (Japonia), na które składa się zautomatyzowany czytnik UD-7900D i urządzenie do automatycznego napromieniowywania dozymetrów UD-794. Zestaw uzupełniają dozymetry UD-802AT oraz UD-813AS6 do pomiaru dawek promieniowania beta, gamma, X i neutronowego. Pomiary ekspozycji na promieniowanie gamma, rentgenowskie, beta, neutronowe. Dozymetria całego ciała, dozymetria kończyn. Dzięki możliwości przygotowania i odczytu 2000 dozymetrów w ciągu 1 doby, urządzenie może być wykorzystywane w przypadkach awarii jądrowych, bądź innych zdarzeń radiacyjnych. Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej, dr Krystian Skubacz, kskubacz@gig.eu 322592816, p. 0/06 mgr Paweł Urban purban@gig.eu 322592710 p. 0/03
3 Detektor studzienkowy HPG z osłoną antykoincydencyjną Urządzenie wyposażone w detektor germanowy typu well-type z aktywną osłoną antykoincydencyjną „Annulus”. Spektrometr promieniowania gamma umożliwia pomiar stężeń izotopów emitujących promieniowanie gamma w bardzo szerokim spektrum energetycznym, od 5 keV do 3MeV. Urządzenie pozwala na szybkie i precyzyjne pomiary zawartości nuklidów promieniotwórczych w próbkach materiałów biologicznych i innych, o ograniczonej dostępności przy bardzo niskim limicie detekcji, np. dla Cs-137 jest to 0.02 Bq. Dla pozostałych detektorów limity detekcji wynoszą od 0.1 Bq dla Cs-137 do około 2 Bq dla Pb-210. Czas pomiaru dostosowuje się do aktywności nuklidów promieniotwórczych i ich rodzaju. Do pomiaru małych próbek o objętości 2.5 ml naturalnych i sztucznych izotopów w próbkach środowiskowych i przemysłowych, takich jak: gleby, wody, materiały pochodzenia biologicznego, filtry z pyłem zawieszonym, odpady, w tym stałe produkty spalania węgla, żywność, pasze, węgiel, materiały budownictwo i inne. Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej, Dr hab. Bogusław Michalik, bmichalik@gig.eu 322592380, p. 1/11 mgr inż. Michał Bonczyk mbonczyk@gig.eu 322592720 p. 0/10 mgr inż. Krzysztof Samolej ksamolej@gig.eu 322592382 p. 0/11
4 Urządzenie do badania składu aerozoli Aparatura i instalacje przeznaczone do badania aerozoli, składające się z: - 2 spektrometrów cząstek SMPS (do wyznaczania stężeń w zakresie od kilku nanometrów do blisko 1 µm w kilkudziesięciu kanałach); - 2 spektrometrów cząstek APS (do wyznaczania stężeń w zakresie od około 0.5 µm do około 20 µm w kilkudziesięciu kanałach); - generatorów monodyspersyjnych aerozoli w zakresie od 10 nm do 1 μm, od 1 μm do 200 μm, od 100 nm do 8 μm; - generatora aerozoli polidyspersyjnych typu Collisona; - rozcieńczaczy próbek w proporcjach 1:20 lub 1:100 w przypadku szczególnie dużych koncentracji aerozoli. Spektrometry cząstek TSI, umożliwiają elektrostatyczną klasyfikację cząstek i zliczanie za pomocą wiązek laserowych. Urządzenia wykorzystywane do badań naukowych nad aerozolami atmosferycznymi na przykład w meteorologii, klimatologii. Badania rozkładów ziarnowych zanieczyszczeń środowisko w środowisku pracy (różne gałęzie przemysłu) oraz w środowisku naturalnym. Badania na potrzeby analizy wpływu poszczególnych frakcji na wzrost ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego. Pomiary i badania na potrzeby energetyki jądrowej, energetyki konwencjonalnej, transportu zanieczyszczeń środowisko powodowanych niska emisją. Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej, dr Krystian Skubacz, kskubacz@gig.eu 322592816, p. 0/06 mgr Paweł Urban purban@gig.eu 322592710 p. 0/03
5 Stanowisko do wzorcowania przyrządów do pomiarów na promieniowanie jonizującego W skład stanowiska wchodzą urządzenia do napromieniowania urządzeń pomiarowych i dawkomierzy z pomocą różnego rodzaju promieniowania jonizującego. Są to: urządzenie do wytwarzania wiązki kolimowanej wyposażone w źródła 137Cs o aktywności od 100 Ci, 1 Ci i 0.01 Ci, lampa rentgenowska wyposażona w pełny zestaw filtrów, urządzenie do naświetlania panoramicznego ze źródłem 241AmBe o aktywności 1 Ci, urządzenie do naświetlania panoramicznego wyposażone w źródło Cs¬137 0.05 Ci, urządzenie do wytwarzania promieniowania beta wyposażone w źródło Sr-90 o aktywności 0.05 Ci. Praca wszystkich urządzeń jest w pełni zautomatyzowana. Ponadto urządzenia z wysokoatywnymi źródłami Cs¬137 i lampa rentgenowska są obsługiwane przez automatyczną ławę kalibracyjną. Stanowisko do kontrolowanej ekspozycji materiałów doświadczalnych oraz wzorcowania aparatury do pomiarów promieniowania jonizującego. Stanowisko uzupełnia zestaw urządzeń do pomiaru wzorcowej mocy kermy w różnym zakresie energii Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej, dr Krystian Skubacz, kskubacz@gig.eu 322592816, p. 0/06 mgr Paweł Urban purban@gig.eu 322592710 p. 0/03
6 Stanowisko do pomiarów ciekłoscyntylacyjnych Stanowisko stanowią (LS) - 2 liczniki ciekłoscyntylacyjne QUANTULUS produkcji Perkin Elmer, stosowane do pomiarów stężeń izotopów: 226Ra, 228Ra, 222Rn¬, 210Pb, 210Po, 3H oraz 90Sr w wodzie i roztworach wodnych. Liczniki wyposażone sa w osłony antykoincedencyjne, co umożliwia detekcję na niskich poziomach. Przenośny licznik ciekłoscyntylacyjny Triathler po terenowych pomiarów skażeń wody. Wszystkie urządzenia umożliwiają separację cząstek alfa i beta. Pomiary zawartości nuklidów promieniotwórczych w wodach i roztworach wodnych, wykorzystywane zarówno w badaniach, jak do kontroli stanu radiacyjnego środowisko i monitoringu narażenia na promieniowanie jonizujące w miejscach pracy. W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kontroli wód przeznaczonych do spożycia, wykorzystywane do rutynowych pomiarów wód z sieci wodociągowych i studni. Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej, dr Izabela Chmielewska, ichmielewska@gig.eu 322592714, p. 1/12 dr hab. inż. Stanisław Chałupnik schalupnik@gig.eu 322592815 p. 2/07

+ 48-32-259-2000