CST

Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG

Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie umowy o nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-01 z dnia 05.06.2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, działania: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.

Nazwa beneficjenta:
Główny Instytut Górnictwa

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji:
2021-04-01 - 2023-12-31

Cele projektu:

  • utworzenie infrastruktury uzupełniającej do istniejącej, dużej infrastruktury badawczej z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB) - Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW)
  • utworzenie infrastruktury uzupełniającej do funkcjonującego w strukturze GIG Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej
  • rozszerzenie oferty badawczo-usługowej dla przemysłu

Planowane efekty:

  • utworzenie/rozbudowa dziewięciu stanowisk badawczych, poprzez wytworzenie i zakup nowej aparatury badawczej wraz z wyposażeniem pomocniczym
  • rozbudowa/unowocześnienie istniejących w GIG  Infrastruktur Badawczych
  • utworzone nowych zasobów i powiązanych z nimi usług, z przeznaczeniem do wykorzystywania przez przedsiębiorców do prowadzenia prac badawczo – usługowych wspierających działalność gospodarczą
  • wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z usług GIG
  • wzrost przychodów GIG z sektora biznesowego

Wartość projektu:

  • wartość projektu ogółem: 10 543 560 PLN
  • wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 650 862,40 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 4 325 431,20 PLN


Tablice informacyjne

       

 

+ 48-32-259-2000