SilesiaFrac

Opracowanie technologii intensyfikacji ujęcia metanu z pokładów węgla poprzez szczelinowanie hydrauliczne, w warunkach geologicznych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

 

Nr projektu:
POIR.04.01.01-00-0017/18

Termin realizacji projektu:
01.10.2019 r. - 30.09.2023 r.

Kierownik projektu:
dr Janusz Jureczka
Dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
e-mail: jjur@pgi.gov.pl
telefon: 32/296 48 50

Kierownik projektu w GIG:
dr inż. Jacek Skiba
Główny Instytut Górnictwa
Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych
e-mail: jskiba@gig.eu
telefon: 32/32 46 603

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii intensyfikacji ujęcia metanu z pokładów węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego poprzez hydrauliczne szczelinowanie. Projekt zostanie zrealizowane w ramach konsorcjum naukowego INiG-PIB, PIG-PIB i GIG. Szczelinowanie jest najbardziej efektywną technologią umożliwiającą pozyskanie metanu z pokładów węgla. Koncepcja projektu opiera się na założeniu, że do szczelinowania pokładów węgla GZW można stosować bardziej zaawansowane technologicznie płyny szczelinujące, pozwalające zminimalizować uszkodzenie matrycy skalnej oraz wytworzonej szczeliny hydraulicznej, tym samym zwiększając efektywność szczelinowania.

Założony cel zostanie osiągnięty poprzez realizację badań takich jak:

- analiza informacji geologicznych, złożowych, odwiertowych i na jej podstawie wytypowanie regionów/ kopalń do przyszłych zabiegów szczelinowania,

-specjalistyczne badania laboratoryjne,

-symulacje procesu szczelinowania i geometrii szczelin oraz produkcji metanu,

-identyfikację możliwych zagrożeń, jakie mogą powstać, istotnych dla samej technologii, a także mających wpływ na środowisko.

Rezultatem projektu będzie dedykowana do warunków GZW technologia hydraulicznego szczelinowania na którą składać się będą receptury płynów szczelinujących, dobrane do nich materiały podsadzkowe,rekomendacje techniczne i technologiczne do wykonywania zabiegów hydraulicznego szczelinowania. Opracowanie innowacyjnej technologii pozwoli na jej wykorzystanie przemysłowe w pokładach węgla GZW. Zakłada się, że opracowana technologia zwiększy efektywności szczelinowania o 80%, ograniczy stosowanie wody do zabiegów szczelinowania od 50%-70% w przypadku, gdy będzie to technologia pianowa, obniży się klasa zagrożenia metanowego z IV na II, zmniejszy się emisja metanu do atmosfery o 30%, zwiększy się udziału gazu w bilansie energetycznym kraju do 15%.

Słowa kluczowe:
metan, hydrauliczne szczelinowanie

Konsorcjum:

  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy – Lider
  • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy – Partner
  • Główny Instytut Górnictwa – Partner

Budżet:
Wartość projektu: 8 988 870,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 8 988 870,00 PLN
Kwoty przyznane umową dla poszczególnych członków konsorcjum:
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy – 4 252 710,00 PLN (dofinansowanie 100%)
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy – 1 588 285,00 PLN (dofinansowanie 100%)|
Główny Instytut Górnictwa – 3 147 875,00 PLN (dofinansowanie 100%)

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 4. „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działanie 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”.

Informacje źródłowe na temat konkursu można znaleźć pod linkiem: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112018inga/

+ 48-32-259-2000