Laboratorium Akustyki Technicznej - Akustyka

Środowisko domowe i zewnętrzne - hałas

  • badania obciążenia terenów, o znacznych rozmiarach, oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego i/lub przemysłowego,
  • wykonywanie komputerowych map akustycznych z zastosowaniem techniki GIS i GPS,
  • wykonywanie OOS obiektów przemysłowych, tras komunikacyjnych, obiektów gospodarki komunalnej i innych w zakresie zagrożeń wibroakustycznych (wizualizacja wyników w postaci map komputerowych),
  • opracowywanie prognoz wibroakustycznych dla inwestycji i obiektów modernizowanych w różnych fazach realizacji,
  • projektowanie drogowych ekranów akustycznych,
  • badania w warunkach „in situ” skuteczności ekranowania na terenach chronionych ekranami akustycznymi,
  • badania stanu oddziaływania na ludzi przebywających w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i innych hałasu pochodzącego ze źródeł zlokalizowanych w tych budynkach, jak i poza nimi.

Kontakt:

nieaktualne dane

Aktywność akustyczna maszyn

  • badania poziomu mocy akustycznej maszyn, urządzeń technicznych metodą orientacyjną, zgodnie z normami PN-EN ISO 3744:1999 oraz PN-EN ISO 3746:1999,
  • badania emisji hałasu maszyn w miejscu ich eksploatacji, zgodnie z normami PN-EN ISO 11200 do 11204.

Kontakt:

nieaktualne dane

dr inż. Andrzej Staniek astaniek@gig.eu tel. 32 259 24 58

nieaktualne dane

+ 48-32-259-2000