Osiągnięcia

Ważniejsze zrealizowane prace B+R :

2017 rok

 • Procesy przedsiębiorczego odkrywania w kontekście rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego do roku 2020
 • Przygotowanie modeli dla zlewni w tym cieków oraz sieci odwodnieniowej
 • Koncepcja wdrożenia technologii przekształcania osadów w PWiK Rybnik Sp. z o.o. ukierunkowanej na produkcję granulatów nawozowych z uwzględnieniem aktualnie stosowanych rozwiązań na OS Orzepowice
 • Wariantowe analizy finansowo-ekonomiczne dla przedsięwzięcia „Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Skawina – Etap II”
 • Wykonanie ekspertyzy dla zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa przeciwpowodziowej infrastruktury technicznej w rejonie zbiornika „Sośnica I” i terenów przyległych z uwzględnieniem dotychczasowej funkcji zbiornika w aspekcie projektowanej, docelowej eksploatacji górniczej KWK „Sośnica-Makoszowy" na obszarze sołectwa Przyszowice
 • Wykonanie opinii technicznej w zakresie niezbędnej ilości wody potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu wodociągowego w Olkuszu po likwidacji kopalń ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie
 • Przeprowadzenie pomiarów wybranych parametrów niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Targ wraz z raportem i prezentacją wyników pomiarów

2016 rok

 • Koncepcja wdrożenia technologii przekształcania osadów ściekowych w JZWiK S.A. z ukierunkowaniem na produkcję granulatów nawozowych Etap I
 • Studium zagospodarowania szybu „Jan” (nieczynnej KWK Pstrowski) w celu ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia ludności lub przemysłu w Zabrzu – Etap I
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020
 • Lokalny Program Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016-2023
 • Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko dla planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i regionie wodnym Ücker 

2015 rok

 • Opracowanie koncepcji odprowadzani wód odpadowych dla Miasta Chełm włącznie z wykonaniem map z warstwicami, opis sugerowanych metod w ramach realizacji projektu „Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko – ukraińskiego”
 • Koncepcja techniczna ograniczania ilości wód opadowych dopływających do Oczyszczalni Ścieków w Skawinie
 • Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych Gminy Gierałtowice i Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie Miasta Gliwice
 • Wykonanie opracowania obejmującego zgromadzenie i zestawienie informacji na temat aktualnych zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym kopalnianych (z ich lokalizacją i określeniem z jakiego obszaru górniczego pochodzi drenaż) na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wraz z informacją o ich stanie chemicznym
 • Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu stawu w centrum m. Miechowice Małe
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjne

2014 rok

 • Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze, która określi plan działań wobec ewentualnych podtopień na obszarach znajdujących się w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni
 • Analiza hydrologiczna i hydrogeologiczna wahań i zaników przepływu wód w cieku Kozi Bród (JCWP PLRW20005212869) z przedstawieniem prognozy dotyczącej zmian warunków hydrologicznych w horyzoncie czasowym do 2021
 • Ekspertyza określająca stężenia azotu amonowego w zależności od wielkości azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do potoku Chechło
 • Wykonanie operatu wodnoprawnego na odwodnienie zakładu górniczego KWK „Piast” oraz na odprowadzenie niewykorzystanych wód dołowych z KWK „Piast” z poziomu 500m i poziomu 650m oraz wód z poziomu 650 KWK „Ziemowit” poprzez pompownię KWK „Piast” do rzeki Gostyni lub zbiornik retencyjno-dozujący Wola wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami

2013 rok

 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 • Analiza opłacalności techniczno - ekonomicznej zasilania części powiatu wodzisławskiego w wodę pitną z systemu SmVak
 • Wykonanie Kompletnego Studium Wykonalności wraz z analizą finansową dla Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole – etap III”
 • Opieka techniczna dla projektu o nazwie: „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław po likwidacji kopalni ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie”
 • Opracowanie koncepcji skanalizowania obszarów w Gminach: Chrzanów, Libiąż, Trzebinia w ramach Projektu „Gospodarka wodna w Chrzanowie – etap II”

Ważniejsze projekty wdrożeniowe :

 • LoCAL (Low-Carbon After-Life) - Sustainableuse of floodedcoalminevoids as a thermalenergysource - a baselineactivity for minimising post-closureenvironmentalrisks / Czysta Energia – drugie życie kopalni - Zrównoważone wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej: Bytom: Instalacja odzysku ciepła z wód kopalnianych byłej kopalni Szombierki
 • REURIS Revitalisation of Urban River Spaces / Rewitalizacja miejskich terenów nadrzecznych: Dolina rzeki Ślepiotki w Katowicach – częściowa renaturyzacja małej rzeki w przestrzeni podmiejskiej
 • Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników: MNiSW – narzędzie analityczne dedykowane decydentom regionalnym dla identyfikacji i monitorowania regionalnych inteligentnych specjalizacji
 • Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych: Samorząd Województwa Śląskiego – funkcjonowanie Obserwatorium Technologie dla Ochrony Środowiska
 • Ogólnodostępna Platforma Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)”: Samorząd Województwa Śląskiego – system informacji przestrzennych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, tj. OPI TPP w ramach Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)
 • Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050: Samorząd Województwa Śląskiego – wyniki projektu zostały wykorzystane w „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”
 • Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego: Samorząd Województwa Śląskiego – m.in. Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 i Model wdrażania Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020

Projekty o charakterze szkoleniowym :

 • Akademia Zrównoważonego Rozwoju
 • Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków w gminnym systemie gospodarki ściekowej
 • Akademia Zrównoważonego Rozwoju Terenów Zurbanizowanych
 • Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy

+ 48-32-259-2000