Zakład Technologii Eksploatacji, Tąpań i Oceny Ryzyka

ZAKŁAD TECHNOLOGII EKSPLOATACJI, TĄPAŃ I OCENY RYZYKA

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Kierownik Zakładu

dr inż. Sylwester Rajwa
e-mail: srajwa@gig.eu
telefon: 32 259 24 10

 

 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA OBUDOWY CHODNIKOWEJ I UTRZYMANIA WYROBISK

Kierownik

dr hab. inż. Marek Rotkegel
e-mail: mrotkegel@gig.eu
telefon: 32 259 24 89

 

 

 

PRACOWNIA DOBORU OBUDOWY WYROBISK EKSPLOATACYJNYCH

Kierownik

dr inż. Andrzej Walentek
e-mail: awalentek@gig.eu
telefon: 32 259 24 29

 

 

PRACOWNIA PODZIEMNEGO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO

Kierownik

dr inż. Jan Szymała
e-mail: jszymala@gig.eu
telefon: 32 259 24 06

 

 

 

PRACOWNIA TĄPAŃ I MECHANIKI GÓROTWORU

Kierownik

dr hab. inż. Janusz Makówka
e-mail: jmakowka@gig.eu
telefon: 32 259 23 01

 

 

PRACOWNIA OCENY RYZYKA I BEZPIECZEŃSTWA W PRZEMYŚLE

Kierownik

dr hab. inż. Alicja Krzemień
e-mail: akrzemien@gig.eu
telefon: 32 259 25 56

 

 

Zakres działalności:

 • Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk górniczych
 • Opracowywanie projektów techniczno-technologicznych napraw obudów obiektów podziemnych
 • Badania parametrów górotworu i skał otaczających wyrobiska
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Badania parametrów górotworu i skał otaczających wyrobiska
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Budownictwo podziemne
 • Analizy wytrzymałościowe obudowy wyrobisk i poszczególnych jej elementów
 • Tworzenie specjalistycznego oprogramowania komputerowego
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa
 • Modelowanie numeryczne budowli, maszyn i urządzeń
 • Szkolenia w zakresie stosowania obudów wyrobisk górniczych
 • Aparatura badawcza i oprogramowanie

Zakres działalności:

 • Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk górniczych
 • Określenie warunków upodatnienia sekcji obudów zmechanizowanych
 • Prognoza energii wstrząsów górotworu
 • Prognoza konwergencji chodników przyścianowych
 • Badania parametrów górotworu i skał otaczających wyrobiska
 • Modelowanie numeryczne górotworu
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Projektowanie systemów eksploatacji złoża
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa
 • Opracowywanie raportów techniczno-środowiskowych „due diligence”,
 • Szkolenia w zakresie stosowania obudów wyrobisk górniczych
 • Aparatura badawcza i oprogramowanie

Zakres działalności:

 • Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk górniczych
 • Likwidacja wyrobisk podziemnych
 • Opracowywanie projektów techniczno-technologicznych napraw obudów obiektów podziemnych
 • Modelowanie numeryczne górotworu
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Budownictwo podziemne
 • Analizy wytrzymałościowe obudowy wyrobisk i poszczególnych jej elementów
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa
 • Modelowanie numeryczne budowli, maszyn i urządzeń
 • Szkolenia w zakresie stosowania obudów wyrobisk górniczych
 • Aparatura badawcza i oprogramowanie

 • Problematyka zagrożenia tąpaniami:
  • Prognoza i ocena zagrożenia sejsmicznego i tąpania wyrobisk górniczych.
  • Ocena wstrząsogenności górotworu.
  • Analityczna ocena stanu ciśnień w pokładzie i skałach otaczających.
  • Analiza kwalifikowalności pokładów (złóż) lub ich części do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami.
  • Opracowywanie kompleksowych (technicznych) projektów eksploatacji pokładów zagrożenia tąpaniami.
  • Ocena ryzyka prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia tąpaniami.
  • Dobór doraźnych (aktywnych) i długofalowych (eksploatacyjnych) metod profilaktyki tąpaniowej.
  • Doraźne konsultacje z zakresu prowadzenia robót w warunkach szczególnego stanu zagrożenia tąpaniami.
 • Problematyka zagrożeń skojarzonych:
  • Ocena stanu zagrożeń skojarzonych.
  • Dobór profilaktyki dla prowadzenia robót w warunkach zagrożeń skojarzonych.
  • Doraźne konsultacje z zakresu problematyki zagrożeń skojarzonych.
 • Inżynieria górnicza: 
  • Techniki i technologie modyfikacji właściwości kopalin użytecznych (węgla, rud metali, surowców skalnych) i górotworu dla poprawy bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji (np. szczelinowanie technikami hydraulicznymi i strzelniczymi).
  • Wyznaczania podstawowych geomechanicznych cech górotworu (składowe stanu naprężeń pierwotnych i pseudopierwotnych).
  • Inżynierskie techniki i technologie zabezpieczania chronionych obiektów środowiska podziemnego (jaskinie, obiekty zabytkowe itp.).
  • Badania introskopowe otworów wiertniczych.

Zakres działalności pracowni:

 • wykonywanie prac w zakresie analizy i oceny ryzyka, między innymi:
  1. oceny ryzyka procesowego metodami HAZOP, FMEA, FTA, ETA,
  2. oceny możliwości wystąpienia awarii/wypadku,
  3. oceny ryzyka środowiskowego – ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko,
  4. oceny ryzyka zawodowego – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi,
 • prowadzanie analizy wypadków przy pracy w górnictwie i innych gałęziach przemysłu,
 • badania i analizy w zakresie bezpiecznego prowadzenia procesów produkcyjnych oraz nowych technologii przemysłowych,
 • współpraca z przemysłem w obszarach związanych z bezpieczeństwem produkcji, pracy oraz ochrony środowiska,
 • konsultacje przy opracowywaniu "Dokumentu bezpieczeństwa i zdrowia",
 • inspirowanie prac w zakresie modyfikacji przepisów z zakresu  bezpieczeństwa pracy,
 • opracowywanie „Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”, zgodnie z obowiązu-jącymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
 • współudział w pracach dotyczących zmian przepisów i norm z zakresu bezpieczeństwa pracy zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
 • analiza podmiotów gospodarczych pod kątem wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy zarówno w górnictwie jak i innych gałęziach gospodarki,
 • inicjowanie i promocja szkoleń realizowanych przez GIG w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • analiza ryzyka ekonomicznego dla inwestycji w ramach szeroko pojętego przemysłu energetyczno-wydobywczego,
 • analiza kosztów profilaktyki związanej z bezpieczeństwem,
 • analiza kosztów wypadków przy pracy,
 • prowadzenie prac w zakresie oceny funkcjonalności i eksploatacji sprzętu ochrony indywidualnej w górnictwie i innych gałęziach przemysłu wydobywczego.

+ 48-32-259-2000