Osiągnięcia

 1. Ważniejsze zrealizowane prace B+R :

   

  • "Opracowanie zasad i wykonanie programu komputerowego wspomagającego dobór obudowy chodnikowej dla wyrobisk korytarzowych." Praca badawczo-rozwojowa GIG nr 581 42615-151, wykonana na zlecenie KWSA, 2016 r.,
  • „Wykonanie prac doradztwa techniczno-środowiskowego w odniesieniu do 11 kopalń węgla kamiennego wchodzącego w skład Kompanii Węglowej S.A.”. Praca badawczo-rozwojowa GIG nr 581 12716-150, wykonana na zlecenie PGE S.A. 2016 r.,
  • Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej nowego typoszeregu odrzwi ŁPS. Praca badawczo-rozwojowa GIG nr 581 24305-151, wykonana na zlecenie Huta "Łabędy" S.A., 2015 r.,
  • „Optymalizacja pracy obudów zmechanizowanych w ścianach strugowych i kombajnowych w aspekcie ograniczenia opadania stropu w warunkach górniczo-geologicznych Kopalni LW Bogdanka”. Praca badawczo-rozwojowa GIG nr 581 08394-152, wykonana na zlecenie LW Bogdanka SA. 2014 r.,
  • „Wykonanie pracy badawczo-rozwojowej dla projektowanej eksploatacji w Kopalni Narva w Estonii”. Praca badawczo-rozwojowa GIG nr 581 15994-152, wykonana na zlecenie FAMUR Institute 2014 r.,
  • „Opracowanie dotyczące projektowanej eksploatacji w Partii Wschód II złoża Silesia w oparciu o istniejącą infrastrukturę”. Praca badawczo-rozwojowa GIG nr 581 22274-152, wykonana na zlecenie PG Silesia Sp z o.o. 2014 r.,
  • "Opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej: dokumentację rysunkową, warunki techniczne wykonania i odbioru, instrukcję ruchowo-eksploatacyjną. Przeprowadzenie badań stanowiskowych wraz z zakupem próbek do badań dla trzech wariantów zaprojektowanych szyn. Zaproponowanie najlepszego wariantu szyn do prowadzenia obserwacji w warunkach dołowych". Praca badawczo-rozwojowa GIG nr 581 49022-151, wykonana na zlecenie Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., 2013 r.,
  • "Projekt obudowy portalowej komory nad zbiornikiem". Praca badawczo-rozwojowa GIG nr 581 05473-151, wykonana na zlecenie JSW SA, KWK Pniówek, 2013r.

 2. Ważniejsze projekty:

   

  Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali – RFCS

   

  Projekt 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

   

  Projekty współfinansowane z NCBiR

  • STAMS - Długoterminowa ocena stabilności i monitoring zatopionych szybów (Long-term Stability Assessment and Monitoring of Flooded Shafts), lata realizacji 2015-2018,
  • AMSSTED – Zaawansowane systemy obudowy dla poprawy kontroli górotworu w warunkach znacznych naprężeń (Advancing Mining Support Systems to Enhance the Control of Highly Stressed Ground), lata realizacji: 2013-2016,
  • COGAR – Podziemne zgazowanie węgla w czynnej kopalni i na terenach o dużej wrażliwości ekologicznej (Underground Coal Gasification in operating mines and areas of high vulnerability), lata realizacji: 2013-2016,
  • GEOSOFT - Geomechanika słabych spągów i ociosów (Geomechanics and Control of Soft Mine Floors and Sides), lata realizacji: 2010-2013,
  • MISSTER - Poprawa bezpieczeństwa szybów kopalnianych i nowe narzędzia do oceny ryzyka (Mine shafts: improving security and new tools for the evaluation of risks), lata realizacji 2010-2013.
  • I2Mine – Innowacyjne technologie i rozwiązania dla Inteligentnej głębinowej kopalni przyszłości (Innovative Technologies and Concepts for the Intelligent Deep Mine of the Future), lata realizacji: 2011-2015.
  • I-MORE - Innowacyjne metody udostępniania głębokich złóż rud miedzi, w ramach I Konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR, lata realizacji 2015 – 2017,
  • Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach - Zadanie badawcze nr 2 „Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny”; lata realizacji 2012 – 2013.

   

 3. Inne: nagrody, wyróżnienia:

   

  • Złoty medal z wyróżnieniem Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2015, otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii”,
  • Srebrny medal Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2015, otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Modułowa, panelowa obudowa szybowa nowej generacji”,
  • Dyplom Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego wręczony podczas Giełdy Wynalazków w Warszawie za rozwiązanie opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa pn. „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów przystosowany do pracy w atmosferze wybuchowej” Laureat konkursu "Brązowy Laur Innowacyjności" za "Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów", 2015,
  • Wyróżnienie w konkursie Górniczy Sukces Roku 2015 za rozwiązanie pod nazwą „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów przystosowany do pracy w atmosferze wybuchowej” Głównego Instytutu Górnictwa,
  • Złoty medal z wyróżnieniem Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015 za "Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii",
  • Złoty medal Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015 za "Sprężona modułowa, panelowa obudowa szybowa nowej generacji",
  • Laureat konkursu "Brązowy Laur Innowacyjności" za "Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów"
  • Złoty Medal na Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brusselss Innova 2014 za opracowany w GIG wynalazek pod nazwą „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów przystosowany do pracy w atmosferze wybuchowej”,
  • Srebrny Medal przyznany przez Jury Konkursowe VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2014” za „Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów - sonda SIS-1”,
  • Medal Europejski w XXV Edycji Konkursu przyznany przez Komisję Weryfikacyjną za "Zestaw do Wizualnej Inspekcji Szybów - sonda SIS-1", 2014,
  • Tytuł "LIDER INNOWACJI" za rozwiązanie pt. "Pomost sztucznego dna szybu stosowany w układach ochronnych transportu pionowego z wykorzystaniem dysspacji energii", nadany w XI edycji konkursu organizowanego przez Centrum Innowacji WKTiR w Katowicach, 2012,
  • Nagroda III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy za opracowanie pt.: "Pomost sztucznego dna szybu stosowany w układach ochronnych transportu pionowego z wykorzystaniem dyssypacji energii", 2012,
  • Medal Europejski w XXII edycji konkursu organizowanego przez BCC za rozwiązanie pod nazwą "Pomost sztucznego dna szybu", 2012,
  • Wyróżnienie w konkursie „Górniczy Sukces Roku” w kategorii „Innowacyjność” za przyrząd do pomiaru skrawalności węgla i skał otaczających w warunkach dołowych, 2012,
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „Przyrząd do pomiaru skrawalności węgla i skał”, 2012,
  • Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Innowacyjności „Eureka” w Brukseli w roku 2011 za „Przyrząd do pomiaru skrawalności węgla i skał”.

   

+ 48-32-259-2000