Bazy danych

Biblioteka posiada pięć własnych baz:
  • Bibliograficzna baza PROL-gig, która zawiera ponad 74 tysięcy opisów bibliograficznych wraz z abstraktami, sporządzonych z artykułów zamieszczonych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz materiałach konferencyjnych. Zakres tematyczny bazy to górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, w mniejszym zakresie górnictwo rud, solne oraz skalne, inżynieria środowiska, energetyka. Opisy wprowadzane są do bazy z kart dokumentacyjnych. Karta dokumentacyjna zawiera: dane bibliograficzne, streszczenie, deskryptory opisujące przedmiot artykułu oraz grupę tematyczną. Deskryptory wprowadzane są na podstawie bieżąco uzupełnianego Tezaurusa. Rocznie wprowadza się do bazy około 2000 opisów bibliograficznych. Baza dostępna jest w Bibliotece, odpłatnie. Wydawnictwem sporządzanym na podstawie tej bazy jest miesięcznik Przegląd Dokumentacyjny GIG.
  • Węgiel w relacji Polska - Świat - baza zawierająca dane statystyczne dotyczące górnictwa węgla kamiennego w Polsce i na świecie za lata 1990 - 2004. Można ją przeglądać w podziale na: Polskę, kraje Unii Europejskiej i świat. Dane dotyczące polskich kopalń i spółek węglowych opisuje statystyka: wydobycia, wydajności, wybranych wskaźników techniczno-ekonomicznych i zatrudnienia. Dane dotyczące Krajów Unii Europejskiej to: wydobycie, zużycie węgla ogółem, zużycie węgla wg sektorów, import i eksport. Kraje świata zawierają statystykę określającą: zasoby, wydobycie, zużycie węgla ogółem, zużycie węgla wg sektorów, wydajność dołowa, zatrudnienie, eksport, import.
  • Rejestr projektów wynalazczych GIG - baza zawiera informacje na temat zgłoszeń projektów wynalazczych realizowanych w GIG.
  • Rejestr prac naukowo-badawczych - w postaci elektronicznej ewidencjonuje prace od roku 1990. Informacja o pracach naukowo-badawczych jest ogólnie dostępna, natomiast dokumentacje udostępniane są zgodnie z klauzulami dostępności.
  • Baza nadzorowanych norm - zawiera informacje o miejscu przechowywania, lokalnym administratorze zakładowym, datach aktualizacji bądź wycofania danej normy.
Biblioteka Naukowa GIG posiada dostęp do następujących baz danych:

+ 48-32-259-2000